Jeśli masz lekkie pióro, dobre pomysły i marzysz o publikacji weź udział w naszym literackim konkursie! Szczegóły w "czytaj dalej".

REGULAMIN

konkursu literackiego „Zatorskie bajania“

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

Konkurs organizowany jest w ramach peracji pt. Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pn. „Zatorskie Królestwo Karpia” wraz z wydaniem publikacji promocyjnej,

2. W konkursie mogą brać udział: uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum, uczniowie szkół średnich.

3. Osoby biorące udział w konkursie muszą być mieszkańcami jednej z gmin tworzących Dolinę Karpia (Zator, Brzeźnica, Tomice, Spytkowice, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek), lub uczęszczać do szkół działających na terenie tych gmin.

4. Praca może mieć dowolną formę literacką.

5. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 4000 znaków (ze spacjami).

6. Prace złożone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

7. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

8. Na adres organizatora należy przesłać: pracę wydrukowaną w czterech egzemplarzach, podpisaną w prawym, górnym rogu pseudonimem. Do pracy załączyć należy kopertę podpisaną takim samym pseudonimem. Do koperty włożyć należy wypełnioną kartę zgłoszenia Do pracy należy dołączyć Kartę uczestnika, Oświadczenie, Klauzulę informacyjną, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Zgodę na wykorzystanie wizerunku według załączonego wzoru, podpisane przez pełnoletniego uczestnika Konkursu lub rodzica, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat i zakleić

IV TERMINY

1. Pracę należy wysłać na adres: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 roku.

2. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora.

3. Nagrodzone prace opublikowane zostaną w specjalnym wydawnictwie (nakład 1000 egz.)

4. O publikacji decyduje jury powołane przez organizatora.

5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www organizatora rokzator.pl, nie później niż 30  maja 2019 roku.

 

II AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU

1. Uczestnicy festiwalu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas festiwalu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania (zapisu) we wszystkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci internet,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania,
f) najmu i dzierżawy,
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Jest to równoznaczne, że za wykorzystanie artystycznych wykonań i materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Organizatorzy (ROK w Zatorze i Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie) nie ponoszą także kosztów mogących wynikać z prawa autorskiego

2. Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w konkursie mających na celu dokumentowanie i promowanie niniejszego wydarzenia związanego z konkursem, a także w celach edukacyjnych i popularyzatorskich wyłącznie w publikacjach metodycznych, materiałach promocyjnych i reklamowych zgodnie z celami statutowymi organizatorów konkursu, w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej.

3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykonywanie zdjęć i nagrań oraz ich rozpowszechnianie przez osoby trzecie będące uczestnikami festiwalu.

.

III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH,

 

1. Zgłoszenie się do konkursu następuje w drodze wypełnienia i dostarczenia formularza do Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze, jako Beneficjenta realizującego projekt z dofinansowaniem.

2. Każda osoba zgłaszająca się do konkursu otrzymuje klauzulę informacyjną i jest zobowiązana do wypełnienia formularza zgód, którym dysponuje ROK w Zatorze i akceptacji regulaminu.

3. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgód uzupełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.

4. W przypadku zespołów, grup działających w ramach instytucji, czy organizacji posiadających osobowość prawną karta zgłoszenia, o której mowa w niniejszym regulaminie powinna być podpisana przez prawnych reprezentantów tych instytucji, czy organizacji.

5. W przypadku grup nieformalnych zgłoszenia, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, o której mowa w niniejszym regulaminie, dokonuje osoba reprezentująca dany zespół, czy grupę – kierownik, czy osoba zgłaszająca (instruktor, opiekun), który jest osobą pełnoletnią i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. W obu przypadkach zgłaszając udział w konkursie instytucja/organizacja lub osoba reprezentująca dany zespół oświadcza, że dysponuje zgodą na udział w festiwalu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie ze strony wszystkich osób biorących udział w zgłaszanych występach (zwanych dalej „Uczestnikami”), które wraz z nadesłaniem zgłoszenia dostarcza do ROK w Zatorze.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym konkursie.

8. Laureat konkursu w przypadku, gdy nagroda będzie w formie gratyfikacji pieniężnej będzie proszony o wypełnienie formularza w celu uzupełnienia danych (nr konta bankowego, imię i nazwisko oraz adres właściciela konta bankowe) w celu  wypłaty nagrody pieniężnej dla laureata.

9. Dane uczestników będą przechowywane przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c Rozporządzenia) przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa w tym archiwalnych.

10. Odbiorcami danych osobowych uczestników festiwalu są członkowie komisji konkursowej powołanej przez organizatorów na czas trwania konkursu. Odbiorcami mogą być też podmioty, które świadczą usługi w ramach i na rzecz Beneficjenta danych w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub inne instytucje działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, czy  audytowe.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

3. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od momentu podpisania i opublikowania na stronie rokzator.pl

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania tutaj