30 maja uczniowie zatorskich szkół rywalizować będą o tytuł Młodzieżowego Burmistrza Zatora. Zwycięzca na jeden dzień przejmie władzę w gminie!

REGULAMIN KONKURSU „O FOTEL MŁODZIEŻOWEGO BURMISTRZA ZATORA”

30 maja 2022

 

ORGANIZATOR:

Burmistrz Zatora

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia  w Zatorze im. Jana Matejki

MIEJSCE IMPREZY:

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

TERMIN IMPREZY:

Dnia 30 maja 2022,  godz. 10.00

UCZESTNICY:

Konkurs wiedzy adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Zator

CELE IMPREZY:

-wyłonienie spośród szkolnej społeczności osób posiadających szeroką wiedzę ogólną,

- wdrażanie do prezentowania swoich umiejętności na szerszym forum,

- kształtowanie zdrowych zasad współzawodnictwa,

- integracja lokalnej społeczności szkolnej,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- szkołę może reprezentować tylko jeden uczestnik wyłoniony w drodze eliminacji szkolnych lub wytypowany przez Dyrekcję szkoły,

- każdemu uczestnikowi towarzyszy drużyna wspomagająca (3 osoby),

- zgłoszenie należy dostarczyć na karcie uczestnictwa do 25 maja 2022 r. do  Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki,

- do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć wypełnione oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w sprawie przetwarzanie danych osobowych i utrwalania wizerunku uczestnika konkursu,

- oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w sprawie przetwarzanie danych osobowych i utrwalania wizerunku uczestnika konkursu mogą być złożone z kartą uczestnictwa do 25 maja 2022 lub najpóźniej w dniu konkursu 

- złożenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PRZEBIEG KONKURSU:

- zestaw pytań z różnych dziedzin  (test wyboru),

- zadania multimedialne  - test wiedzy ogólnej z różnych dziedzin: Zator, Polska, Małopolska, świat, sztuka, kultura, muzyka, sport 

- prezentacja artystyczna (piosenka lub wiersz lub taniec), w wykonaniu uczestnika lub przedstawiciela zespołu lub całej grupy.

KRYTERIA OCENY:

- konkurencje oceniać będzie komisja konkursowa na podstawie regulaminu punktacji,

NAGRODY:

- główną nagrodą konkursu jest sprawowanie Urzędu Burmistrza Zatora w dniu 1 czerwca 2022 r.

- uczestnicy drużyny wspomagającej będą wspierać Młodzieżowego Burmistrza  w sprawowaniu władzy,

- wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Biuro Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

tel.  841-21-66