Po raz trzeci Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze wspólnie z Małopolskim Kuratorem Oświaty oraz Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” organizuje Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska” w ramach szóstej edycji projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

 1. Organizator konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

Współorganizatorzy:

Małopolski Kurator Oświaty

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

 

 

 1. Cele konkursu: 
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży pieśni patriotycznych, wartościowych pod względem historycznym i artystycznym.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez formy artystyczne.
 4. Tworzenie okazji do wymiany doświadczeń i rozwoju zainteresowań artystycznych. 

 

 

 1. Ustalenia ogólne:
 1. Forma przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zgodnie z etapami i wariantami opisanymi w punkcie VI Regulaminu.
 2. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze.
 3. Siedzibą Komisji jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator.
 4. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Historia Solidarności                               w Małopolsce” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane poprzez strony internetowe: www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna oraz www.rokzator.pl

 

 

 1. Uczestnictwo w konkursie:
 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
  i szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.
 2. W konkursie mogą brać udział  tylko soliści.
 3. Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych:
  1. I kategoria : uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
  2. II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,
  3. III kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej,
  4. IV kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym, wojewódzkim.
 5. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
 6. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 12 laureatów. Forma rozstrzygnięcia i prezentacji przedstawiona jest szczegółowo w punkcie VI Regulaminu.
 7. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują dyplomy i pamiątki za udział,    a wyłonieni laureaci nagrody ufundowane przez Organizatorów.

 

 

V. Prezentacje konkursowe

 1. Uczestnik konkursu przygotowuje jeden utwór patriotyczny (tradycyjny lub współczesny). 
 2. Uczestnik przygotowuje nagranie audio-video (np. kamerą, aparatem fotograficznym   z kamerą lub telefonem komórkowym): format dowolny, orientacja obrazu pozioma. Nagranie to będzie służyło do etapu szkolnego oraz do kwalifikacji do etapu wojewódzkiego, a w przypadku braku możliwości przesłuchań na żywo w tym etapie, posłuży do rozstrzygnięcia konkursu. 
 3. Nagranie może być z półplaybackiem lub grą na żywo. Nie dopuszcza się teledysków i nagrań z pełnym playbackiem. 
 4. Rozmiar pliku z nagraniem nie może przekraczać 50 MB i musi być prawidłowo opisany według wzoru: imię-nazwisko-nr kategorii ( np. Jan-Kowalski-I). Nagranie do etapu szkolnego należy  przesyłać na adres poczty elektronicznej, wskazany przez szkołę. W przypadku kwalifikacji do etapu wojewódzkiego nagranie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Duże pliki należy przesyłać przez systemy przesyłania plików np. wetransfer.com.
 5. Czas trwania jednego utworu nie może przekroczyć 5 minut. W przypadku przesłuchań „na żywo” wykonawcy mogą mieć akompaniament maksymalnie dwóch instrumentów (bez perkusji) lub podkład w formacie audio/MP3.
 6. Zgłoszony utwór jest obowiązujący podczas przesłuchań w trakcie etapu wojewódzkiego i nie podlega zmianie. 
 7. Do etapu szkolnego obowiązuje: karta zgłoszeniowa, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do Regulaminu), oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu) w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 4 do Regulaminu). Oświadczenia przechowywane są w szkolnej dokumentacji dotyczącej konkursu. Oświadczenia dotyczące uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy przesłać do komisji wojewódzkiej.
 8. W przypadku przesłuchań/nagrań organizatorzy zapewniają uczestnikom etapu wojewódzkiego obsługę akustyczną. W przypadku akompaniamentu realizowanego „na żywo” do dyspozycji jest fortepian hybrydowy, pozostałe instrumenty trzeba zabezpieczyć we własnym zakresie. 

 

 1. Harmonogram i przebieg konkursu:

 

Termin

Wydarzenie

 

Do 20 kwietnia  2021 r.

 

Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

 

 

Do 30 kwietnia 2021 r.

 

 

Solista przygotowuje nagranie audio-video (np. kamerą, aparatem fotograficznym z kamerą lub telefonem komórkowym): format dowolny, orientacja obrazu pozioma. Film nie może mieć więcej niż 50 MB i musi być prawidłowo opisany według wzoru: imię-nazwisko-nr kategorii (np.Jan-Kowalski-I). Uczestnik przesyła film wraz z załącznikiem nr 1 i 2 do szkoły ( na wskazany przez szkołę adres poczty elektronicznej). Komisję powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzi, co najmniej dwóch nauczycieli w tym jeden nauczyciel muzyki.

 

Do 10 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Komisja szkolna:

 • wyłania nie więcej niż 3 wykonawców w każdej z kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów,
 • przesyła nagranie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., duże pliki należy przesyłać przez systemy przesyłania plików np. wetransfer.com. Do nagrania należy dołączyć skan załącznika nr 1 (karta zgłoszenia) i nr 3 (protokół z eliminacji szkolnych). Załączniki nr 1 i 3 mogą być przesłane również w wersji papierowej do Komisji Wojewódzkiej na adres Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator 
 • informuje wykonawców o wynikach etapu szkolnego.

Rozstrzygnięcie komisji szkolnej jest ostateczne.

 

Do 20 maja 2021 r.

 

 

Komisja Wojewódzka, po przesłuchaniu nagrań, dokona kwalifikacji uczestników w zależności od sytuacji epidemiologicznej do przesłuchań na żywo lub rozstrzygnie konkurs wyłącznie  na podstawie przysłanych nagrań.

Lista zakwalifikowanych solistów lub laureatów oraz forma rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na stronach: www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna, www.rokzator.pl.

Jeżeli uczestnicy zakwalifikowani do przesłuchań „na żywo” będą korzystać z podkładu muzycznego, to muszą go przesłać w formie elektronicznej w formacie audio/MP3 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 31 maja (prosimy również                         o zabranie ze sobą kopii utworu na nośniku typu pendrive).

10-11 czerwca 2021 r.

Etap wojewódzki -Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1, w zależności od sytuacji epidemiologicznej przeprowadzony będzie w następujących wariantach:

 • wariant pierwszy (prezentacje i Gala” na żywo”) - 10 czerwca godz. 10.00 – prezentacje utworów w poszczególnych

kategoriach, Komisja Wojewódzka wyłoni max. 12 laureatów (łącznie, ze wszystkich kategorii wiekowych), którzy zaprezentują się w dniu następnym podczas Uroczystej Gali.

11 czerwca godz. 11.00 – Koncert laureatów podczas Uroczystej Gali podsumowującej projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”. Prezentacje i Gala odbędą się w obowiązującym rygorze sanitarnym.

 

 • wariant drugi (nagranie koncertu on-line) - 10 czerwca nagranie koncertu finałowego max. 12 laureatów konkursu (według ustalonego harmonogramu), wręczenie nagród, premiera koncertu 18 czerwca, godz. 12.00 na kanale YouTube ROK Doliny Karpia w Zatorze
 • wariant  trzeci (on-line) - rozstrzygnięcie konkursu wyłącznie na podstawie przesłanych nagrań, rozesłanie nagród pocztą.

 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna oraz www.rokzator.pl 

Rozstrzygnięcie Komisji Wojewódzkiej jest ostateczne.

 

 

 1. Kryteria oceniania:
 1. Prezentacja oceniana jest:
 1. w etapie szkolnym przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej,
 2. w etapie wojewódzkim przez członków Komisji Wojewódzkiej.

 

 1. W etapie szkolnym i wojewódzkim prezentacja jest oceniana według następujących kryteriów:
 1. poziom warsztatu wykonawczego (0-5),
 2. interpretacja (0-5),
 3. prezentacja na scenie (kultura słowa, estetyka wizerunku) (0-3),
 4. dobór repertuaru (0-2),

 

 1. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych:
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo na bezpłatne wykorzystanie prezentacji konkursowych  uczestników do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości - na zasadach określonych w oświadczeniu Uczestnika konkursu, zawartym w (załączniku nr 2 do Regulaminu).
 2. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana i wykorzystana w konkursie „Festiwal Pieśni Patriotycznej Wolna Polska”.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl w zakładce edukacja patriotyczna oraz www.rokzator.pl
 6. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Elżbieta Mostowik, Żaneta Klęczar- Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.338412-166. 

DO POBRANIA

Załącznik 1 docx

Załącznik 1 pdf

Załącznik 2 docx

Załącznik 2 pdf

Załącznik 3 docx

Załącznik 3 pdf

Załącznik 4 docx

Załącznik 4 pdf