REGULAMIN określający PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

REGULAMIN

określający

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE 

NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

 

Procedury mają na celu:

 • kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiologiczne dostosowane do obowiązującej sytuacji w kraju oraz regulacji rządowych i samorządowych
 • minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2  w związku z prowadzoną działalnością ROK Zator
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników ROK Zator

 

Ustala się następujące procedury obowiązujące w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2: 

 

I. Ogólne zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach:

 1. Przy  wejściu do budynków ROK Zator (w tym domy ludowe, CAZ i wszystkie placówki) i w salach w których będą odbywać się zajęcia artystyczne umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba wchodząca do obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. W budynkach ROK Zator jest obowiązek stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Pracownicy przy obsłudze klientów, imprez muszą używać środków ochrony osobistej.
 3. W korytarzu, przy wyjściu umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 4. W toaletach oraz w korytarzach powieszone są  zalecane przez GIS instrukcje.
 5. Wprowadzone zostają następujące limity osób przebywających w poszczególnych obiektach:

 

a) ROK Zator pl.Jana Matejki:

- sala widowiskowa (koncerty)- 70 osób + obsługa

- sala widowiskowa (zajęcia artystyczne) – 12 osób + instruktor

- pracownia muzyczna – 5 osoby + instruktor

- pracownia plastyczna – 4 osoby+ instruktor

- Galeria Szklana – 7 osób + instruktor

- sekretariat – 1 osoba + pracownicy

- księgowość – 1 osoba + pracownicy

- pokój instruktora – 1 osoba + instruktor

- bawialnia – nieczynna do odwołania

b) Dom Ludowy w Podolszu:

- świetlica 3 osoby + instruktor

- sala widowiskowa (koncerty) – 60 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

c) Dom Ludowy w Palczowicach:

- świetlica 3 osoby + instruktor

- sala widowiskowa (koncerty) – 70 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

d) Dom Ludowy w Graboszycach:

- świetlica 3 osoby + instruktor

- sala widowiskowa (koncerty) – 50 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

e) Dom Ludowy w Rudzach:

- świetlica 3 osoby + instruktor

- sala widowiskowa (koncerty) – 30 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 7 osób + instruktor

( w czasie funkcjonowania  przedszkola zakaz korzystania z sali)

f) Budynek wielofunkcyjny ul. Chrzanowska:

- sala widowiskowa (koncerty) – 40 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 8 osób + instruktor

g) Dom Kultury w Trzebieńczycach:

- sala widowiskowa (koncerty) – 20 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 4 osoby + instruktor

h) Poddasze w Łowiczkach:

- sala widowiskowa (koncerty) – 30 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 7 osób + instruktor

i) Rynek 2, II piętro (prawo, lewo):

- sala widowiskowa (koncerty) – 40 osób x2

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor x2

j) Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul.Słowackiego 15, Zator

- aula (koncerty) – 80 osób

- aula (zajęcia) – 16 osób

k) Dla Biblioteki i Orlika zostały opracowane odrębne regulaminy.

l)  Na potrzeby wynajmów obiektów dla osób fizycznych i prawnych uregulowania zostały opracowane w odrębnych umowach.

6. Miejsca przewidziane dla publiczności na koncerty planowane są z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych)

7. Z każdej toalety w każdym budynku może korzystać tylko 1 osoba, pozostałe muszą poczekać zachowując bezpieczny 2-metrowy odstęp.

 

II. Zasady organizacji zajęć  w obiektach ROK Zator:

 1. W zajęciach organizowanych przez ROK Zator mogą brać udział:

-  wyłącznie osoby, które  w określonym terminie dla każdych z zajęć zgłoszą swój udział (Uwaga! na każde zajęcia trzeba dokonać odrębnego zgłoszenia, np. w Domach Ludowych w każdym tygodniu trzeba się zapisać na kolejne zajęcia) 

- wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni(załącznik nr 2), dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie a potem ulegną zniszczeniu.2

2. Członkowie zespołów artystycznych mający stałe próby, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 3 lub 4).

3. W budynku mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i osoby załatwiające sprawy służbowe. Rodzice odbierają dzieci z zajęć  z zachowaniem dwumetrowej odległości od innych opiekunów, nie ma możliwości przebywania w obiekcie i oczekiwania na dziecko. Bezpośrednio po zajęciach uczestnicy muszą opuścić budynek.

4. Prowadzenie zajęć musi się odbywać w taki sposób, aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami, w przypadku zajęć, podczas których nie można utrzymać dystansu co najmniej 1,5 m jest konieczność stosowania maseczek.

5. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe jedynie gdy jest to niezbędnie konieczne wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.

6. Przy ustalaniu godzin zajęć, koncertów itp. należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych oraz wietrzenie sal i niezbędną dezynfekcję.

 

III. Zasady organizacji koncertów, wydarzeń w obiektach ROK Zator:

 1. Wejścia na koncerty, wydarzenie będą poprzedzone wydawaniem odpowiedniej ilości wejściówek, online przez biletyrokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie ROK Zator)
 2. Uczestnicy koncertu, wydarzenia muszą zajmować miejsca z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych), w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać co najmniej 1,5 m odłegłości.
 3. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia (w tym występujący artyści) musi złożyć przy wejściu pisemne aktualne (bezpośrednia przed wydarzeniem) oświadczenie  o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 1 lub 2), dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem ulegną zniszczeniu. W przypadku nie wypełnienia w/w oświadczenia osoba nie zostanie wpuszczona na koncert, wydarzenie.
 4. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie, w przypadku odmowy osoba  taka nie zostanie wpuszczona na koncert, wydarzenie( wyjątek stanowią osoby zwolnione z tego obowiązku odgórnymi przepisami)

 

IV. Zasady organizacji imprez plenerowych:

 1. Teren na którym będzie się odbywać impreza plenerowa będzie wyraźnie oznaczony.
 2. W większości imprez plenerowych ze względu na ograniczoną liczbę uczestników obowiązywać będą wejściówki dostępne online na biletyrokzator.pl (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie ROK Zator lub wskazanym miejscu)
 3. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru(załącznik nr 1 lub 2, dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem ulegną zniszczeniu), w przypadku jego nie wypełnienia osoba nie zostanie wpuszczona na teren imprezy.
 4. Każdy uczestnik wchodzący na teren imprezy obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.
 5. Każdy uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie, w przypadku odmowy osoba  taka nie zostanie wpuszczona na imprezę  (wyjątek stanowią osoby zwolnione z tego obowiązku odgórnymi przepisami)
 6. W przypadku kina plenerowego, wydarzenia artystycznego z widownią siedzącą, uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca, w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać 2-metrowe odległości.
 7. W przypadku pozostałych imprez plenerowych osoba prowadząca poda zasady bezpieczeństwa, organizacji obowiązujące na konkretnej imprezie.
 8. Przy wyjściu z terenu  umieszczone będzie pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

 

V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min 1,5 metra od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach. Jeśli jest to nie możliwe to muszą stosować środki ochrony osobistej.
 2. Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku) w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy i zobowiązany jest je stosować.
 3. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, a także w trakcie pracy, szczególnie po kontakcie z klientem.
 4. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np.terminal do płatności kartą).
 5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 6. W przypadku koncertów, imprez dezynfekcja toalet musi być przeprowadzana co najmniej raz na godzinę.

 

VI. Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.26.

 1. W siedzibie ROK Zator pl.Jana Matejki jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych –IZOLATORIUM wyznacza się pomieszczenie na II piętrze nr 11. W pozostałych obiektach zajęcia/wydarzenia będą prowadzone rzadko i brak możliwości lokalowych na wyznaczenie IZOLATORIUM.
 2. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika lub osoby przebywającej w instytucji, niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. W przypadku braku takiego pomieszczenia, osoba dorosła podejrzana o zakażenie musi opuścić zajęcia/wydarzenie, a w przypadku dziecka  podejrzanego o zakażenie natychmiast zostaną poinformowani opiekunowie o konieczności odbioru go z zajęć/wydarzenia. Od tego momentu należy zamknąć budynek i powiadomić Stację Sanitarno –Epidemiologiczną i stosować się do wytycznych uzyskanych od służb sanitarnych.

 

VII. Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystające z oferty ROK Zator zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

Dyrektor ROK

Elżbieta Mostowik

Regulamin do pobrania

REGULAMIN PLACU ZABAW W RUDZACH

REGULAMIN PLACU ZABAW ZŁOTA RYBKA W ZATORZE

Załącznik nr 1 Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka

Załącznik nr 2 Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka

Załącznik nr 3 Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka dla członków zespołów/ sekcji

Załącznik nr 4 Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka dla członków zespołów/ sekcji