Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w  Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze

 

Preambuła

Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze zwany dalej ROK Zator jest miejscem, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności artystyczne, techniczne, pogłębiają swoje pasje, biorą udział w wydarzeniach z różnorakich dziedzin sztuki i nauki, wypożyczają książki, a także spędzają swój wolny czas na zajęciach rekreacyjnych, koloniach. Podstawową zasadą wszystkich działań  pracowników i współpracowników ROK Zator jest traktowanie dziecka z szacunkiem,  działanie dla jego dobra i w jego najlepszym interesie. Niedopuszczalne jest  stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy i współpracownicy ROK Zator przyjmują na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenia edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego od przemocy. Realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych ROK Zator i swoich kompetencji.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

 1. Pracownikiem ROK Zator jest osoba zatrudniona na umowę o pracę.
 2. Współpracownikiem ROK Zator jest osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, praktykant bądź wolontariusz, a także osoba zatrudniana przez podmiot zewnętrzny (np. firma) do wykonywania usług na rzecz ROK Zator .
 3. Wolontariuszem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia, działająca za zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Dyrektor ROK Zator oznacza osobę kierującą Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze.
 5. Dzieckiem jest osoba poniżej 18. roku życia.
 6. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.  
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.   
 8. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika ROK Zator czy współpracownika ROK Zator.

 

 

 

 

 

Rozdział II

Bezpieczny kontakt z dziećmi. Bezpieczna rekrutacja

§ 1.

 1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników i współpracowników ROK Zator jest działanie dla dobra dziecka, traktowanie go z szacunkiem, uwzględnienie jego godności i potrzeb.
 2. ROK Zator w zajęcia z dziećmi wprowadza elementy z zakresu bezpiecznych relacji z innymi osobami, oraz konieczności zgłaszania dorosłym wszystkiego, co je niepokoi.
 3. Pracownicy i współpracownicy ROK Zator posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają  uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 4. W pomieszczeniach ROK Zator w miarę możliwości w widocznym miejscu umieszczone są materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznych relacji dorosłych z dziećmi i profilaktyki wykorzystywania seksualnego, a także numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.
 5. Pracownicy i współpracownicy ROK Zator znają zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi (załącznik nr 1), a ich przestrzeganie stanowi obowiązek wszystkich.

§ 2.

 1. Każdy pracownik i współpracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków podaje dane osobowe (załącznik nr 2), które następnie służą w ROK Zator do wykonania obowiązku określonego w art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (z późniejszymi zmianami) i sprawdzenia pracownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwanym dalej Rejestrem. Sprawdzenie dotyczy także osób poniżej 18 roku życia. W aktach pracownika przechowuje się wydruk sprawdzenia osoby w Rejestrze. Osoba figurująca w Rejestrze nie może zostać zatrudniona, bądź dopuszczona do realizacji wykonania usługi (podmiot zewnętrzny) na rzecz ROK Zator.
 2. ROK Zator zobowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników do zapoznania się z niniejszym dokumentem i przestrzegania go pod rygorem zakończenia stosunku prawnego łączącego ROK Zator z tą osobą.
 3. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych celem organizowania zajęć dla dzieci, ROK Zator wymaga, aby podmiot ten zaakceptował niniejszy dokument i zobowiązał się (w tym własnych pracowników i współpracowników delegowanych do wykonywania zadań na rzecz ROK Zator) do przestrzegania jego zapisów.
 4. W przypadku organizacji przez ROK Zator wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku Dz.U.2016.poz.452, pracownik lub współpracownik kandydujący do funkcji kierownika lub wychowawcy wypoczynku  przedstawia aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, o ile prawo nie stanowi inaczej.

 

 

 

 

Rozdział III

Interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

§ 1.

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.  
 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
  1. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),
  2. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie, 
  3. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez: 
  1. pracownika,
  2. inne osoby trzecie,  
  3. rodziców/opiekunów prawnych,
  4. inne dziecko. 
 4. W przypadku podjęcia przez pracownika/współpracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik/współpracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji Dyrektorowi ROK Zator. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.  
 5. Dyrektora ROK sam może poprowadzić interwencję, lub wyznaczyć na stałe do tego zadania inną osobę. W przypadku wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, email, telefon) zostaną podane do wiadomości pracowników/współpracowników.
 6. W przypadku zgłoszenia krzywdzenia ze strony osoby odpowiedzialnej za interwencję, interwencję prowadzi inna, wyznaczona osoba.
 7. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 3). Kartę umieszcza się w segregatorze interwencji.
 8. Wszyscy pracownicy/współpracownicy ROK Zator i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 
 9. Dyrektor ROK Zator informuje rodziców/opiekunów o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiednich instytucji (prokuratura/policja, sąd rodzinno-opiekuńczy lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej).
 10. Po poinformowaniu opiekunów zgodnie z punktem poprzedzającym, Dyrektor ROK Zator, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do  prokuratury/policji (załącznik nr 4), lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny/dziecka do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich (załącznik nr 5) lub do ośrodka pomocy społecznej (załącznik nr 6).

 

§ 4.

W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112. Poinformowania służb dokonuje pracownik/współpracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu, i następnie wypełnia kartę interwencji (załącznik nr 3).

 

 

§ 5.

W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie /rodzice dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców/opiekunów dziecka na piśmie. 

 

 

§ 6.

Krzywdzenie ze strony pracownika/współpracownika

 

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika lub współpracownika, osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.   
 2. Dyrektor ROK Zator przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego rodzicami/ opiekunami, pracownikiem/współpracownikiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  
 3. Dyrektor ROK Zator organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.
 4. W przypadku gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, Dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 4).
 5. W przypadku gdy pracownik/współpracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia, niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Dyrektor ROK Zator  powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać pracownika/współpracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia. Jeżeli pracownik lub współpracownik, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez ROK Zator, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy wydać zakaz wstępu tej osoby na teren ROK Zator, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.   

 

§ 7.

Krzywdzenie przez inne osoby trzecie

 

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną), Dyrektor ROK Zator przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  
 2. Dyrektor ROK Zator organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.
 3. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, Dyrektor ROK Zator sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 4).
 4. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, Dyrektor ROK Zator sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny/dziecka, który kieruje dziecka do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich (załącznik nr 5)
 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających. 

 

§ 8.

Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów 

 

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez opiekunów, Dyrektor ROK Zator  przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  
 2. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, Dyrektor ROK Zator sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 4).
 3. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), Dyrektor ROK Zator informuje właściwy ośrodek pomocy społecznej (załącznik nr 6) lub sąd rodzinny (załącznik nr 5) o potrzebie interwencji. 
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających. 

  

 

§ 9.

Krzywdzenie rówieśnicze

 

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko uczęszczające na zajęcia w ROK Zator (w tym również przebywające na terenie biblioteki i filii), Dyrektor ROK Zator przeprowadza rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3). Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.  
 2. W toku rozmów opisanych w pkt. 1 dąży się do zmiany zachowania dziecka krzywdzącego i ustalenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku krzywdzonemu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia tych celów dziecko krzywdzące jest skreślone z listy uczestników zajęć.
 3. Dyrektor ROK Zator organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.
 4. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie. 
 5. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

 

Rozdział IV

Internet

§ 1.

 1. ROK Zator zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązany podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a także edukować dzieci w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu.
 2. Na terenie ROK Zator dostęp dzieci do internetu możliwy jest:
  1. W pomieszczeniach Publicznej Biblioteki w Zatorze wraz z filiami :

- bez nadzoru pracownika lub współpracownika – na przeznaczonych do tego komputerach, zgodnie z regulaminem korzystania z dostępu do internetu

- za pomocą własnego urządzenia użytkownika, poprzez własny internet

b.    Na terenie obiektów ośrodka kultury, domów ludowych  za pomocą własnych     urządzeń użytkownika, poprzez własny internet.

 1. ROK Zator zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.

 

§ 11.

 1. Dyrektor ROK Zator wyznacza osobę odpowiedzialną za internet.
 2. Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, by na wszystkich komputerach z dostępem do internetu na terenie biblioteki było zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające.
 3. Osoba odpowiedzialna za internet regularnie sprawdza, czy na komputerach z wolnym dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści oraz w miarę możliwości stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie, gdy treści te zostały tam zapisane.
 4. Gdy zostanie ustalone dziecko, które korzystało z komputera w chwili zamieszczenia na nim niebezpiecznych treści, należy w przyjazny sposób przeprowadzić z nim rozmowę edukacyjną o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i o szkodliwości takich treści.

 

Rozdział V

Wizerunek dzieci

§ 1.

 1. ROK Zator uznając prawo dzieci do prywatności i ochrony ich dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku każdego dziecka.
 2. Dzielenie się zdjęciami/filmami z naszych działań służy promocji, podniesieniu atrakcyjności naszej placówki, celebrowaniu sukcesów i codziennych działań  naszych podopiecznych, dokumentowaniu aktywności, ale zawsze z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci.
 3. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
 4. Zdjęcie/nagranie nie może być dla dziecka poniżające, ośmieszające, nie może go ukazywać w negatywnym kontekście.
 5. Poza zgodą rodzica/opiekuna na utrwalenie wizerunku dziecka, dziecko ma również prawo zdecydować, czy i w jaki sposób jego wizerunek zostanie zarejestrowany. Dobrą praktyką jest zadanie pytanie o możliwość zrobienia zdjęcia i poinformowanie gdzie będzie publikowane

 

 

§ 2.

 1. Pracownikowi lub współpracownikowi ROK Zator nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) przebywającego na terenie ROK Zator bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pracownik lub współpracownik ROK Zator nie może upubliczniać wizerunku dziecka w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie wideo) bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. Pracownik lub współpracownik ROK Zator może w szczególnych wypadkach i po uzyskaniu zgody od Dyrektora ROK Zator użyć prywatnego aparatu do rejestracji dzieci w celach służbowych. Zdjęcia/filmy muszą być w możliwie najszybszym terminie zgrane do dysk służbowy i wykasowane z urządzenia prywatnego. Nie wolna ich używać do innych celów niż służbowy.
 4. Pisemna zgoda opiekuna prawnego dziecka powinna zawierać wskazanie, gdzie będzie wykorzystywany wizerunek dziecka i w jakim celu.
 5. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie i upublicznienie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 6. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie uczestników lub sami uczestnicy zajęć ROK Zator rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, muszą być poinformowani o tym, że:

- wykorzystywanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunek dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci przez ich opiekunów,

- zdjęcia/nagranie zawierające wizerunek dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych, ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę.

 

 

 

Rozdział VI

Monitoring stosowania polityki

§ 1.

 1. Dyrektor ROK Zator jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.  
 2. Dyrektor ROK Zator przeprowadza  wśród pracowników ROK Zator ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki raz w roku do dnia 30.12 (załącznik nr 7).   
 3. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w organizacji. 
 4. Dyrektor ROK dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu.
 5. Dyrektor ROK  wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom, współpracownikom i opiekunom nowe brzmienie Polityki.  

 

 

 

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 1.

 

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 roku
 2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników organizacji, niezależnie od obywatelstwa, jak i szczebla zatrudnienia.
 3. Ogłoszenie następuje poprzez jej wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników/współpracowników, przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz umieszczenie na stronie internetowej ROK Zator. Każdy pracownik, współpracownik musi pisemnie poświadczyć znajomość w/w Polityki.

 

 

Załącznik nr 1- zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi

Komunikacja z dziećmi

  1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
  2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku  i danej sytuacji.
  3. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka.
  4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych.
  5. Nie wolno Ci zachowywać się niestosownie w obecności dziecka. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów, żartów, obraźliwych uwag, nawiązywanie  w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy czy przewagi fizycznej.

 

Działania z dziećmi

 1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo, unikaj faworyzowania dzieci.
 2. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty, oraz udostępnianie dzieciom jakichkolwiek treści erotycznych czy pornograficznych.
 3. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka do celów prywatnych.
 4. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych, ani żadnych nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.

 

Kontakt fizyczny z dziećmi

 1. Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Nie wolno bić, popychać, ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 2. Istnieją sytuacje, w których kontakt fizyczny z dzieckiem może być stosowany i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu, jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, płeć kontekst kulturowy i sytuacyjny. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając i obserwując reakcję dziecka, pytając zawsze o zgodę dziecka na kontakt fizyczny.
 3. Podczas zajęć, które wymagają korekty działań poprzez kontakt fizyczny z dzieckiem np. taniec, teatr, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne…zawsze zapytaj dziecko czy możesz? Poinformuj otwarcie co zamierzasz zrobić ( np. Czy mogę Ci ustawić prawidłowo rękę? Pomogę Ci ułożyć dłoń). Wszystkie działania muszą być przemyślane, gdyż może się zdarzyć, ze zostaną błędnie zinterpretowane prze dziecko, czy osoby trzecie. Zawsze bądź przygotowany na uzasadnienie swoich działań.
 4. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego, bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, ze dziecko będzie dążyć do nawiązanie nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, ale stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 5. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych czy higienicznych wobec dziecka, unikaj  innego niż niezbędnego kontaktu fizycznego z dzieckiem.

 

Kontakty poza godzinami pracy. Bezpieczeństwo online

 1. Co do zasady kontakty z dziećmi powinny odbywać się w godzinach pracy, w obiektach ROK Zator, lub w wskazanych przestrzeniach publicznych i dotyczyć tylko celów mieszczących się w zakresie Twoich zadań.
 2. Każda zmiana miejsca na inne niż w/w, każda zmiana godzin poza godzinami pracy obowiązkowo musi być zaakceptowana przez Dyrektora ROK Zator i opiekuna dziecka.
 3. Najwłaściwszą formą kontaktów z dziećmi i rodzicami poprzez kanały komunikacyjne są służbowe telefony i e-maile, służbowe profile i  grupy dla danych sekcji.
 4. W szczególnych przypadkach możesz kontaktować się w razie potrzeby z rodzicem, czy dzieckiem poprzez prywatne kanały komunikacyjne. Informację te muszą zawierać tylko niezbędne i bardzo ważne komunikaty służbowe. Ważne jest aby, nie nadużywać wskazanego rozwiązania.
 5. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych ( jeżeli dzieci czy opiekunowie są spokrewnieni z Tobą), wymaga od Ciebie zachowanie poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci i ich rodziców.
 6. Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci.
 7. Pamiętaj, że jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, to dzieci i rodzice będą mieć wgląd w Twoją cyfrową aktywność.
 8. Ogranicz do minimum nawiązywanie kontaktów w mediach społecznościowych z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia do ROK Zator.
 9. W trakcie zajęć staraj się, aby osobiste urządzenia były wyciszone.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – zakres danych osobowych do sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Imię i nazwisko: …………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………….. 

Pesel: ……………………………………………….……………. 

Nazwisko rodowe: …………………………….…………… 

Imię ojca: ……………………………………….……………… 

Imię matki: …………………………………….……………… 

 

 

Załącznik nr 3 – karta interwencji

1. Imię i nazwisko dziecka  

 

2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) 

 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia  

 

4. Opis podjętych działań, innych niż interwencja 

Data 

Działanie 

 

 

 

 

 

 

5. Spotkania z opiekunami dziecka 

Data 

Opis spotkania 

 

 

 

 

 

 

6. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe) 

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,  
 • wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,  
 • inny rodzaj interwencji (jaki?) 

.…………………………………………………………………....... …………………………………………………………………........ …………………………………………………………………....... 

 

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji 

 

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli organizacja uzyskała informacje o wynikach działania własnego/działania rodziców 

Data 

Działanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 – zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

Miejscowość, dnia ………………… r.

 

Prokuratura Rejonowa

                                                          w ……………………

L. Dz. ……………..                                                                                         

 

Zawiadamiający: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego …………………….(imię i nazwisko, data urodzenia) przez ………………………… (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).

 

Uzasadnienie

W trakcie wykonywania przez …… (imię i nazwisko pracownika) czynności służbowych dziecko ………………………………….. (imię i nazwisko) ujawniło niepokojące fakty dotyczące

Dalszy opis podejrzenia popełnienia przestępstwa……………………………………………………………………………...

 

PODPIS

Załącznik nr 5 – wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny/dziecka

 

Miejscowość, dnia ...............................

 

                                                           Sąd Rejonowy

                                                          w ..................................

                                                          … Wydział Rodzinny i Nieletnich

L. Dz.…………………..

 

Wnioskodawca: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

 

Uczestnicy postępowania: ....................(imiona i nazwiska rodziców)

                                           ul............................

                                            ..................................(adres zamieszkania)

                                            rodzice małoletniego: ………………………(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

 

Niniejszym  wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ………………… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)  i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

 

Uzasadnienie

Opis sytuacji zagrożenia dobra dziecka……………………………………………………………………………………...

Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, ze dobro małoletniego ………………. jest zagrożone, a rodzice nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniej i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.              

 

   PODPIS

Załącznik nr 6 – wniosek do ośrodka pomocy społecznej

...................................................

miejscowość, data 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ...................................................

Adres OPS-u właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania/pobytu dziecka .................................................

 

Wnioskodawca: ................................................... (imię nazwisko osoby zgłaszającej/dane instytucji zgłaszającej)

adres osoby zgłaszającej/instytucji zgłaszającej ...................................................

Dotyczy dziecka ................................................... /

rodziny zamieszkałej pod adresem: ................................................... 

Dane umożliwiające identyfikację dziecka ................................................... (imię i nazwisko, adres zamieszkania/pobytu, dane rodziców/opiekunów) 

 

Wniosek o sprawdzenie sytuacji małoletniego

Wnoszę o sprawdzenie sytuacji małoletniego ................................................... (dane umożliwiające identyfikację dziecka np. (imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, adres zamieszkania/pobytu) poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz udzielenie pomocy dziecku w przypadku stwierdzenia zagrożenia jego dobra. 

Uzasadnienie

Tutaj należy opisać niepokojące sytuacje, co sprawiło, że zdecydowaliśmy się na podjęcie interwencji, dlaczego uważamy, że dobro dziecka jest zagrożone. Pamiętaj, że im więcej informacji podasz, tym jest większa szansa na skuteczną interwencję. 

 

PODPIS

 

Załącznik nr 7 – ankieta monitorująca poziom realizacji Polityki ochrony dzieci

 

Monitoring polityki– ankieta

 

 

l. p.

Pytanie

Tak

Nie

1.

Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

 

 

2.

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

3.

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

4.

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

 

 

5.

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? (wpisz poniżej tabeli)