"Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy" - tak nazywa się projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze.

Partner wiodący: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jan Matejki (www.rokzator.pl)  partner projektu: Obec Terchová ( www.terchova.sk)

Wiara ma bardzo duży wpływ na kształtowanie dorobku kulturowego zarówno dla Polaków jaki i Słowaków, a postać Świętego Jana Pawła II jest niezwykle istotna dla obu rozwoju kierunku obu kultur. Udział Zatorskiej Orkiestry Dętej podczas organizowanego w mieście naszego partnera Festiwalu Jana Pawła II będzie doskonałym sposobem na inaugurację projektu ukazującego wspólny dorobek kultowy i przyrodniczy naszych miast. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli również okazję, aby poznać lokalny dorobek przyrodniczy między innym poprzez wycieczkę na Vrátna Malá Fatra Chleb. W ramach realizacji zadania przewidziano wyjazd delegacji artystycznej z Zatora do Terchowej w skład której wejdą członkowie Zatorskiej Orkiestry Dętej działającej w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki. Orkiestra wykona koncert tradycyjnych religijnych pieśni stanowiących dorobek kulturowy obu kultur podczas Festiwalu Jana Pawła II w Terchowej, w którym udział weźmie co najmniej 80 mieszkańców naszego Słowackiego partnera. Podczas drugiego dnia pobytu członkowie delegacji wezmą udział w wycieczce przyrodniczo - krajobrazowej, ukazującej piękno terchowskiej okolicy, stanowiącej jej dorobek przyrodniczy.

Kolejnym sposobem na ukazanie wspólnych źródeł kształtowania się dorobku kulturowego pogranicza naszych miast (Zatora i Terchowej) będzie organizacja pleneru malarskiego i fotograficznego. Do tego celu posłużą symbole, znaki, wzory wykorzystywane w kulturze ludowej regionu, które zinterpretowane w sposób syntetyczny przez uczestników projektu, stworzą cykl abstrakcyjnych obrazów. W części fotograficznej pleneru natomiast uczestnicy skupią się na uwiecznieniu pracy malarzy oraz otaczającej oba miasta przyrodzie, która jest niezwykle istotna dla ich rozwoju i stanowi element określający atrakcyjność dla ruchu turystycznego.W ramach pleneru zaplanowano 6 spotkań warsztatowych - 3 dni w Zatorze (Polska) oraz 3 dni w Terchowej (Słowacja), w których weźmie udział 14 osób, a efektem końcowym będzie wystawa(składająca się wielkoformatowych płócien oraz fotografii - odbitki oraz plansze zewnętrzne)). 

Otwarta impreza "Terchowskie tradycje w Zatorze" podsumowaniem łączącym wszystkie działania, podczas której zaprezentowane zostaną elementy dorobku kulturowego i przyrodniczego pogranicza w formie koncertów zespołów ludowych (1 słowacki dziecięcy zespół taneczny oraz 2 zespoły muzyczne wykonujące tradycyjną muzykę terchowską - w tym posiadająca certyfikat UNESCO), bezpłatnej degustacji lokalnych zatorskich potraw (przygotowany w formie usługi cateringowej zawierający co najmniej dwa rodzaje wypieków posiadających certyfikat Doliny Karpia jako produkt lokalny), spektaklu plenerowego z elementami inspirowanymi polsko słowackimi tradycjami - przygotowanym specjalnie na to wydarzenia, warsztatów plastycznych opartych na lokalnym dorobku kulturowym m.in.malowanie na tkaninie, wykonanie ozdób, papieroplastyka,...:wernisażu wystawy "Rytuały ponad podziały": składającej się z prac powstałych podczas pleneru malarskiego i fotograficznego wraz z wydaniem 150 szt foldera, wydrukowanych plansz plenerowych oraz fotografii i wielkoformatowych płócien z pracami malarskimi oraz wykonanie polsko-słowackich (2 sztuk) ławeczek przyjaźni- stanowiących trwały symbol współpracy i przyjaźni obu miast. Ustawione zostaną obok siedziby beneficjenta będzie pozwalał na chwilę zadumy nad wspólną historią, tradycjami oraz dorobkiem kulturowymi przyrodniczym pogranicza.Na potrzeby promocji wydarzenia wydrukowane zostaną we własnym zakresie plakaty, oraz informacje na stronie ROK Zator oraz UM Zator.

 

„Poľsko-slovenské tradície: povery a legendy”

Popis mikroprojektu:

Ciele mikroprojektu:

Všeobecným cieľom implementácie mikroprojektu je zvýšenie atraktivity cezhraničného regiónu tým, že bude vytvorená bohatá kultúrna ponuka založená na miestnom kultúrnom a prírodnom dedičstve. Spoločným priestorom výmeny a prenikania sa kultúr budú udalosti, ktoré majú svoj základ v tradíciách náboženských obradov, povier a legiend, ktoré sú z pohľadu oboch národov veľmi dôležité. Príprava zaujímavej ponuky kultúrnych podujatí, organizovaných na obidvoch stranách hranice, umožní predovšetkým spoznať a ukázať širšiemu okruhu obyvateľov tejto oblasti kultúrne a prírodné bohatstvo pohraničného regiónu. Ako sa totiž ukazuje, poľsko-slovenská kultúra má mnoho spoločného – tradície a zvyky majú svoj základ v slovanskej histórii – preto je potrebné túto kultúru využiť na posilnenie jej posolstva a prezentovať ju ako naďalej atraktívnu nielen medzi obyvateľmi oblastí Zatora a Terchovej, ale tiež ako prvok, ktorý dokáže prilákať potenciálnych návštevníkov. Organizovanie rôznych kultúrnych podujatí založených na lokálnom dedičstve im umožní v novom šate preniknúť do dnešných čias, čo sa priamo odrazí na dosiahnutí predpokladaného špecifického cieľa programu.

 

1. Špecifickým cieľom je popularizácia kultúrneho dedičstva medzi obyvateľmi pohraničného územia – hlavne Zatora a Terchovej a u návštevníkov.

Merané v počte účastníkov, ktorí sa zúčastnia podujatí

2. Špecifickým cieľom je vytvorenie spoločnej, zaujímavej kultúrnej ponuky pre obyvateľov pohraničného územia a návštevníkov.

- merané počtom zorganizovaných podujatí

Popularizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a vytvorenie zaujímavej kultúrnej ponuky, ktorú budú tvoriť zaujímavé podujatia, udalosti a akcie založené na miestnych tradíciách a zvykoch, sa odzrkadlí vo zvýšení atraktivity cezhraničného územia, čo sa prejaví na dosiahnutí všeobecného cieľa projektu na čo najvyššej úrovni. Kultivovanie miestnych (poľských a slovenských) tradícií a zvykov prostredníctvom zaujímavej kultúrnej ponuky (špecifický cieľ 2): organizovanie kultúrnych podujatí, ktoré budú tvoriť zaujímavé hudobné koncerty, ochutnávky lokálnych jedál, zaujímavé výtvarné akcie predstavuje efektívnu, rôznorodú, a pritom jednoduchú ľahko prijateľnú formu, ktorá umožňuje osloviť čo najširšiu skupinu prijímateľov (1. špecifický cieľ), teda priamo zvyšuje vyvážené využitie kultúrneho a prírodného dedičstva zo strany návštevníkov i miestnych obyvateľov.

 

Cieľové skupiny

Hlavnými prijímateľmi aktivít uvedených v projekte sú obyvatelia Zatora a Terchovej – partnerov, ktorí ho realizujú. Harmonogram bol uložený takým spôsobom, aby ho mohli využiť taktiež turisti, ktorí navštívia tento región. Celý projekt je založený na organizovaní zaujímavých, atraktívnych a rôznorodých kultúrnych udalostí/podujatí, ktoré sú určené pre rôzne vekové a spoločenské skupiny. Základným predpokladom realizátorov je skutočnosť, že kultúra nedelí, ale spája, v súvislosti s čím sa predpokladá, že organizované udalosti/podujatia budú rôzneho charakteru.

Vybrané formy aktivít umožnia spoznať a šíriť poznatky o kultúrnom a prírodnom dedičstve nielen medzi miestnymi obyvateľmi, ale aj medzi obyvateľmi partnerského mesta, čím sa zvýši lokálna uvedomelosť a identita. Zároveň sa dané miesto stane turistickou atrakciou pre potenciálnych turistov. Zaujímavý a ľahký spôsob prezentovania kultúrneho dedičstva susednej krajiny má vyvolať záujem o ďalšie, samostatné prehlbovanie poznatkov na túto tému, napr. tým, že sa bude rozvíjať tzv. kultúrna turistika obyvateľov Zatora i Terchowej.

V tom marginalizované skupiny:

Postihnuté osoby – Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia v Zatore mnoho rokov spolupracuje so zatorskou charitnou organizáciou Caritas. Jej klienti sa často zúčastňovali tvorivých dielní a kultúrnych podujatí, ktoré organizoval ROK v Zatore. Program projektu predpokladá, že podujatia budú organizované na miestach, ktoré poskytujú bezproblémový prístup postihnutým osobám, čo sa pozitívne odrazí na ich integrácii so spoločnosťou, pričom bude minimalizovaný pocit spoločenskej marginalizácie.

 

Osoby vo veku„50 +” –  ROK v Zatore vedie taktiež Univerzitu tretieho veku. Aktivity, ktoré sú uvedené v projekte, sú ideálne dopasované do programu, aký je v rámci nej realizovaný. Dodatočne harmonogram realizácie projektu bok pripravený takým spôsobom, aby sa ho členovia Univerzity tretieho veku mohli aktívne zúčastniť, čím sa zvýši ich spoločenská aktivita.

 

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu: 

1. Koncert dychovej hudby v Terchovej

2.  „Rituály nad rozdiely” – maliarsko-fotograficky plenér

3. „Terchovské tradície v Zatore”

Očakávané výstupy a výsledky:

V rámci realizácie projektu budú zrealizované 2 mäkké cezhraničné aktivity, ktoré budú propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia (1 koncert, 1 kultúrne podujatie), vydaný bude jeden propagačný leták k výstave v počte 150 kusov, bude zorganizované jedno školenie -1 maliarsko-fotografický plenér pre 14 osôb.

Do projektových aktivít sa zapojí minimálne 230osôb a minimálne 3 inštitúcie z cezhraničnej oblasti.

Cezhraničný vplyv:

Realizácia všetkých úloh, ktoré sú zahrnuté do projektu, bude mať pozitívny vplyv na partnerov zapojených do jeho realizácie. Aj napriek blízkemu susedstvu a minimálnym jazykovým bariéram, podobným tradíciám, dejinám a kultúre sa doteraz nepodarilo uzavrieť partnerstvo s inštitúciou z prihraničnej obce. Vďaka získaným prostriedkom bude možné vytvoriť bohatú kultúrnu ponuku, ktorá bude vychádzať z miestnych tradícií, obradov a zvykov a bude ich kultivovať, vďaka čomu sa výraze zvýši atraktivita dane oblasti nielen z pohľadu miestnych obyvateľov (pomôže v zvýšení miestnej uvedomelosti obyvateľov), ale taktiež potenciálnych turistov. Kultúrne podujatia uvedené v harmonograme projektu sú založené na spoločných partnerských tradíciách a zvykoch v obidvoch krajinách, a zároveň umožňujú prezentovať rozdiely vyplývajúce z kultúrnych rozdielov, vďaka čomu bude možné (čo je zároveň veľmi dôležité) atraktívnym spôsobom spoznávať a šíriť poznatky o lokálnom kultúrnom a prírodnom dedičstve, čo by sa malo následne odraziť na zvýšenom záujme ďalej spoznávať kultúru a zvyky susedov. Predpokladáme, že realizácia projektu umožní nadviazať trvalú spoluprácu medzi partnermi, vďaka čomu sa bude možné obyvateľom Zatora a Terchovej ľahšie zapojiť do obojstranného turistického v rámci kultúrnej turistiky. Prostriedky vybrané k realizácii projektu – kultúrne podujatia a umelecké akcie – bezplatné a prístupne pre všetkých umožnia prezentovať dôležité poznatky ľahko prijateľným spôsobom pre všetkých, nezávisle od pohlavia, veku, vierovyznania, národnosti, vďaka čomu budú prelomené niektoré svetonázorové bariéry. Vďaka možnosti propagovania slovenského kultúrneho dedičstva na kultúrnych podujatiach v Poľsku a poľského na Slovensku jeho odkaz bude silnejší a zároveň sa posilní aj jeho autenticita. Účastníci všetkých podujatí – príjemcovia aktivít projektu sa otvoria na spoznávanie iných kultúr v dôsledku toho, že sa poddajú ich vplyvu. Vydané propagačné a informačné materiály a priebežné informácie na webovom portáli budú popularizovať atraktivitu partnerských oblastí a výsledky dosiahnuté vďaka partnerstvu v rámci Euroregiónu. Priame kontakty nadviazané medzi účastníkmi, ktoré vzídu z realizácie projektu, budú zárukou ďalšej udržateľnosti partnerstva i projektu.

Rezultaty:

1.5 Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza 2 szt
2. Nakład publikacji 150 szt
3. Publikacja (np. książka, album, poradnik, przewodnik, słownik, śpiewnik, materiały pokonferencyjne, folder, katalog, ulotka, mapa, film, płyta z muzyką, prezentacja) 1 szt
4. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych 230 os
5. Działania szkoleniowe (Kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia edukacyjne, wykłady, staże, praktyki zawodowe) 1 szt
6. Liczba uczestników spotkań 14 os

 

Okres realizacji: kwiecień 2021 - wrzesień 2021

Wartość projektu - wydatki kwalifikowalne: 108 902,20 PLN (23 330,02 EUR)

 

Projekt współfinasowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja  2014-2020 oraz budżetu państw a w 5%

Mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

Występy Orkiestry Dętej Zator na Dniach Cyryla i Metodego w Terchovej (4-5 lipca 2021)

Piknik w Zatorze (18 lipca 2021)