REGULAMIN PORZĄDKOWY

dla osób uczestniczących w imprezie masowej na płycie Rynku w Zatorze

 

 

  1. W imprezach na terenie płyty Rynku mogą uczestniczyć osoby akceptujące warunki regulaminu.
  2. Uczestnikom zabrania się:

- wnoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi,

- posiadania i spożywania alkoholu na terenie Rynku – przepisy reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)z poźn. zm.,

- niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,

- palenia ognisk,

- wprowadzania psów bez kagańca,

- wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia,

- zachowań wykraczających poza normy społeczne,

3. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora imprezy.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników.

6. Służba porządkowa organizatora ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejszy regulamin.

7. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przebiegu imprez prosimy kierować do biura: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im.  Jana Matejki , 32-640 Zator, Plac Jana Matejki 1.

 

 

 

 

 

Dyrektor ROK  Zator